Page 3 - Rivka's Diary_Neat
P. 3

3

                                                  :  המדקה

     האושה תפוקתמ      ןמוי לש םיהדמ רופיס      םכל םיאיבמ ונא    תאזה תרבוח   ב
                          .בתכנש ירחא םינש     67 , 2009 תנשב קר הלגתהש


     תאו הירוה ינש תא הדביאש        14 תב היידוהי הרענ ,ץישפיל הקבר לש הנמוי והז
                                 .  האושה תועווזב   םינטקה היחא ינש


                                  הטינא 'רד    ה עיגה שגרמ   סקטב
                                  האושה ןואיזומ תגיצנ       ,ןמדירפ
                                  תא הרסמו לארשיל וקסיסנרפ ןסב
                                  הקבר לש התדוד תונב ית      של ןמויה

                                              .   םי יחב ורתונ ש


                                  ,רתסא ,הדודה תונבמ תחא
                                  המכב הקברמ הלודג התייהש
                                  הפוקת התואב     התוא הלדיג ,םינש
                                                    . הארונ
                                   וטגהמ   תונבה שולש ורבע דחיב

                                  י רחאו ץיוושוא זוכיר      ה הנחמל
                                  ועיגה ,תוומה תדעצ תא      ודרשש
                                           .ןזלב ןגרבל  תושושת


     תיבל הרבעוהו דואמ הלוח התייה הקבר ,          הנחמה תא וררחיש תירבה תונבשכ
                    ...םייחב התוא וארש הנורחאה םעפה        התייה  תאז .םילוח

      תתל אלו תימיטפוא ראשיהל        התסינ הקבר ,הילע ורבעש תועווזה לכ תורמל
                                         .החור תא   עינכהל  בייואל                                          :  הנמויב  הבתכ הקב  ר

     יתיא היהי המ תעדוי אל ינא .וטגב היינע ינא ,היידוהי ינא"

     יל שי יכ ,םלועה לכ לע תקחוצ ינא תאז תורמלו רחמ

                          ."הנומאה      – דואמ הלודג תנעשמ

               Copyrighted and owned by Ulpan-Or. Any usage without express permission from Ulpan-Or is prohibited
                   .  םירוסא הצפהו הקתעה ,שומיש לכ . רוא - ןפלואל  תורומש תויוכזה לכ
   1   2   3   4   5   6   7   8