Weekly Torah portion

Learning Hebrew with Ulpan-Or Torah Insights

metzorah-2011

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת מצורע

[donotprint]Click to Listen[/donotprint]

Vocabulary

נגעיםafflictions
מחלותdiseases
כתוצאה מ……as a result of

לשון הרע

evil tongue, slander
רכילותrelated to
עבדservant, slave
מנהportion
בשרmeat
לשוןtongue
בקרbeef

איך זה?

?how come

פרשת מצורע ממשיכה לעסוק בנגעים (מחלות) שבאים על האנשים כתוצאה מלשון הרע.

The Torah portion Metzorah continues to deal with afflictions that affect people as a result of slander.

חֲזַ”ל אָמְרוּ שֶׁהַנְּגָעִים בָּאִים עַל אֲנָשִׁים בִּגְלַל לשון הרע ורכילות.

Our Sages said that the afflictions infect people because of evil tongue and gossip.

רבן גמליאל ביקש מהעבד שלו טבי לקנות לו מנה יפה של בשר בשוק.

הלך העבד לשוק וחזר עם מנה של לשון בקר.

Raban Gamliel asked his servan Tabi to go to the market and bring a nice portion of meat. The servant went to the market and came back with beef tongue.

בפעם אחרת ביקש רבן גמליאל מעבדו להביא לו מנה לא טובה של בשר.

הלך טבי לשוק ושוב הביא לשון לרבן גמליאל.

On another occasion Raban Gamliel asked his servant to bring not a nice portion of meet. Tabi went to the market and brought again tongue to Raban Gamliel.

שאל אותו רבן גמליאל:

איך זה שהבאת לי לשון כשביקשתי מנה יפה והבאת לי שוב לשון כשביקשתי מנה לא יפה.

Raban Gamliel asked him:– How come that you brought tongue when I asked for a nice portion of meet and you brought tongue again when I asked for not such a nice portion.

ענה לו העבד:

– אין דבר טוב יותר מהלשון כשהיא מדברת דברים טובים ואין דבר רע יותר מהלשון כשהיא מדברת לשון הרע. ( מדרש ויקרא רבה לג, א)

The servant answered:There is not a thing better than tongue when it speaks good things, and there is not a thing worse than tongue when it speaks slander. (Medrash VaYikrah Rabah 33, 1)

[donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts; You can also [print_link] [/donotprint]

tazria-2011

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת תזריע

[donotprint]Click to Listen[/donotprint]

Talking Dictionary

נגעיםafflictions
מחלותdiseases
מטפליםtreat

הלכות

laws
קשורותrelated to
לשון הרעevil tongue, slander
רכילותgossip
רכבתtrain
צדיקrighteous person
ברכהblessing

פשוט

simple

הוא כעס

he became angry

חיכה

desire

הסתכל

looked

הוא ביקש סליחה

he asked for forgiveness

גרמו

caused

צער

sadness

אפילו על עצמו

even about himself

בפרשת תזריע התורה מספרת על כל מיני נגעים (מחלות) שבאות על האנשים, והכוהנים מטפלים במחלות האלה. אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת, וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת וְהוּבָא אֶל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל אַחַד מִבָּנָיו הַכֹּהֲנִים. (יג:ב)

The Torah portion of Tazria discusses all kinds of afflictions (diseases) that affect the people, and how the priests treat these diseases.“A person who shall have in the skin of his flesh a rising, or a scab, or a bright spot, and it shall become in the skin of his flesh the affliction of leprosy, he shall be brought to Aharon the priest, or to one of his sons the priests.” (13:2)

חֲזַ”ל אָמְרוּ שֶׁהַנְּגָעִים בָּאִים עַל אֲנָשִׁים בִּגְלַל לָשׁוֹן הָרַע.

Our Sages said that the afflictions infect people because of evil tongue and gossip.

הצדיק הקדוש, רבי ישראל מאיר מראדין – ה”חפץ חיים” כתב הרבה ספרים על הלכות הקשורות ללשון הרע ורכילות. הוא אמר שחשוב מאוד לשמור על הלשון.

The holy righteous person Rabbi Israel Meir from Radin – the “Chafetz Chaim” wrote many books about the laws related to evil tongue and gossip. He said that it is very important to watch the tongue.

יש עליו סיפור. פעם נסעו שני אנשים לראדין ברכבת. שאל אחד את השני: שמעת על הצדיק, הקדוש ה”חפץ חיים? אני נוסע אליו לקבל ברכה

There is a story about him.Two people were traveling on a train going to Radin. One asked the other:– Have you heard about the righteous, holy Chafetz Chaim? I am going to get a blessing from him.

ענה לו השני: “הוא לא צדיק בכלל…הוא יהודי פשוט! כעס מאוד הראשון ואמר: “איך אתה יכול לדבר ככה על הצדיק הזה?” “אני מכיר אותו טוב מאוד, זאת האמת!” – אמר השני. האיש הראשון כעס מאוד ואמר: “מי אתה שתדבר כך על ה”חפץ חיים?!”, קם ועבר לשבת במקום אחר.

The other man answered:– He is not at all a righteous person…he is a simple Jew!The first person became very angry and said:– How can you talk such a way about this Tzaddik?– I know him very well, this is the truth, said the other.The first person became very angry and said:– Who are you to talk so about the Chafetz Chaim!!He stood up and went to sit in another place.

כשהגיעה הרכבת לראדין הלך הנוסע הראשון מהר לבית של החפץ חיים. הוא חיכה והנה הדלת נפתחה והחפץ חיים נכנס לבית. הסתכל עליו האיש והנה זה האדם שישב לידו ברכבת ושעליו הוא כעס! הוא ביקש סליחה מהחפץ חיים על מה שקרה ברכבת.

When the train reached Radin, the first man hurried to Chfetz Chaim’s house. He waited, the door opened and the Chafetz Chaim entered the house. The man looked at him and realized that this was the person who sat next to him at the train and at whom he was mad!He asked for forgiveness from the Chafetz Chaim.

“אל תבקש ממני סליחה”, אמר ה”חפץ חיים”, אני הוא שצריך לבקש סליחה ממך. הדברים שאמרתי לך ברכבת גרמו לך לצער.” ואני למדתי דבר חשוב: לאדם אסור לדבר לשון הרע אפילו על עצמו!

– Don’t ask for forgiveness from me, said the Chafetz Chaim.– I am the one who needs to ask for forgiveness from you. What I said to you on the train, caused sadness to you.And I learned a very important thing:It is forbidden for a person to talk slander even about himself! [donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts; You can also [print_link] [/donotprint]

shmini – 2011

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת שמיני

[donotprint]Click to Listen[/donotprint]

Talking Dictionary

חציhalf
בדיוק exactly
עובדהfact

ללמד

to teach
חשובimportant
הקדוש ברוך הואG-d almighty
אין ספורcountless
דרשותsermons, speeches
למרות זאתnevertheless
צנועhumble

רצון

desire

בפרשת שמיני יש פסוק (ויקרא י’, ט”ז) שבו נמצא בדיוק חצי של התורה במילים. הוא נמצא בדיוק בין שתי המילים דָּרֹשׁדָּרַשׁ הפסוק אומר: וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת, דָּרֹשׁדָּרַשׁ מֹשֶׁה–וְהִנֵּה שֹׂרָף… (ויקרא י’, ט”ז)

In the Torah portion “Shmini” there is a verses (Leviticus 10, 16) in which the Torah word count is divided exactly into two.And Moses diligently inquired for the goat of the sin-offering, and, behold, it was burnt … (Leviticus 10, 16)

רבי משה טיטלבוים אומר על כך: בתורה יש עשרות אלפי מילים והעובדה שחצי מן התורה במילים נמצא בדיוק בין שתי המילים “דרש – דרש” צריכה ללמד כל אדם משהו חשוב.

Rabbi Teitelbaum says about it: There are tens of thousands words in the Torah and the fact that half of the Torah words lies exactly between the words “Darosh – Darash” (means preaching / interpreting / delivering a sermon) should teach every person something important.

משה למד את כל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא ודרש אין ספור דרשות לפני בני ישראל. למרות זאת הוא הרגיש כל הזמן שהוא עומד רק באמצע הדרך ויודע רק חצי מהתורה.

Moshe learned the whole Torah directly from G-d Almighty and he also gave countless sermons to the people of Israel. Nevertheless he always felt that he still was in the middle of his journey and knew only half of the Torah.

כך צריך להרגיש כל אדם – להיות צנוע ולחשוב שהוא עוד לא יודע הכל ויש לו עוד הרבה מה ללמוד. אז יהיה לו רצון להמשיך וללמוד את התורה כל חייו.

This is the way every person should feel – to be humble and think that he does not know everything and there is still a lot to learn for him. Then he will have the desire to continue and study the Torah all his life.

[donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts; You can also [print_link] [/donotprint]

What is the Message of Purim?

This post is based on was said by Rav Amiel, who was the Chief Rabbi of Tel Aviv in the 1930s.The Talmud states:Chayav adam likro et Ha’Megillah balayla, v’lishontah bayom”חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביוםA person is required to read Megillat Esther by night and to repeat it by day.A simple question here: Why does the Talmud need to say “repeat”?It could simply say:A person is required to read Megillat Esther by night and by day. Even more strange is the wording used in the Shulchan Aruch (the tractate of Jewish law), which basically lifts this line out of the Talmud, but adds to it as follows:“Chayav adam likro et Ha’Megillah balayla, V’lachzor v’lishontah bayom”. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביוםA person is required to read Megillat Esther by night and to go back (review) and repeat it by day. Why does the Shulchan Aruch use double wording of the requirement to repeat the Megillah by day?If you had to take one line out of the Megillah, and use it to summarize the message of the Megillah, what would it be?I think it would be, “U’Mordechai lo yichra, v’lo yishtachaveh” ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווהAnd Mordechai will not kneel and will not bow … That no matter what the possible consequences, Mordechai is determined not to give in to what Haman wants to do to him and to all the Jewish people. This is the message of the Megillah: no matter what the world wants to do to us, we must remain steadfast in our beliefs.There are periods in Jewish history when things are terrible for all our people. There was the Temple destruction, the Inquisition, the Holocaust, and so on. All these terrible times are symbolized by “LA’ILAH” – night, darkness.Then there are periods when things seem to be better and this is symbolized as “YOM,” day. During these period things appear to be OK, but there are many who are trying to undermine everything we believe in. And the difference is, that it is all done in a very subtle manner, which is hardly noticeable.Therefore, says the Shulchan Aruch….“Chayav adam likro et Ha’Megillah balayla…”חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה…A person is required to read Megillat Esther by nightWhen it is “LA’ILAH,” night, and things are really bad for us, of course we must read the message “U’Mordechai lo yichra….”Mordechai will not kneel…We will never give in to our enemies…no matter what.But when it is YOM – day, and things APPEAR to be going okay, then……..Velachzor V’Lishnota Bayom! – To go back and repeat by day!ולחזור ולשנותה ביוםOne has to repeat the message AGAIN AND AGAIN because it is hard to recognize the fact that during what appears to be “good times,” the invisible danger to our spiritual and physical existence is still there…

Purim Sameach,Yoel & Orly

Members

Member Login

Online Store

Online-Store-tiny eBook-Store-tiny

Contact Us

Tel AvivJerusalemWorldWide